รายละเอียดผลการประเมินจาก สมศ

SIYA Model

กระบวนการบริหารโรงเรียนโดยใช้
SIYA Model

กรอบแนวทางการประเมิน สมศ.รอบ4 

ประกาศมาตรฐานของโรงเรียน ประจำปี 2567

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 28 มี.ค. 62

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 4 มี.ค. 62

ข้อมูล SAR 2565
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

แบบฟอร์ม SAR
ของครูรายบุคคล

แบบฟอร์ม SAR
ของกลุ่มสาระ

SAR หน้าเดียว 2563

โรงเรียนศรียานุสรณ์

ข้อมูลและสารสนเทศ

  ณ วันที่ 9 พ.ย. 2562

แบบการรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ